Johnny Clegg, Ladysmith Black Mambazo et Lorraine Klaasen
Clegg_DSC_4477_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4477_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4479_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4479_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4481_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4481_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4486_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4486_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4492_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4492_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4500_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4500_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4502_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4502_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4505_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4505_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4516_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4516_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4521_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4521_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4522_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4522_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4526_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4526_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4542_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4542_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4551_sm_si.jpg
Clegg_DSC_4551_sm_si.jpg